بریس

بریس  Brace  نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده میشود تا حرکت اندام را کنترل کرده و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد.

بریس قابل تنظیم

بریس معلولین حرکتی (نقص پا) طراحی شده است و قابلیت تنظیم دارد.

بریس قفل کن

بریس قفل کن برای معلولین حرکتی (نقص پا) طراحی شده است و قابلیت قفل شدن در وضعیتی خاص را دارد.