حضور شرکت در نمایشگاه تولیدات دانش بنیان

شرکت سیما توان امید فردا در نمایشگاه تولیدات دانش بنیان 98 حضور پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت.